Tuesday, March 22, 2016VANI TRISATI - THREE HUNDRED POEMS IN TELUGU ON CONTEMPORARY ISSUES- WITH TRANSLATION IN ENGLISH PROSE AND TELUGU PROSE
VANI TRISATI - THREE HUNDRED POEMS IN TELUGU ON CONTEMPORARY ISSUES- WITH TRANSLATION IN ENGLISH PROSE AND TELUGU PROSE 
తెలుగు భాషలో ఛందోబద్ధంగా పద్యం వ్రాయడం అతి క్లిష్టమైన ప్రక్రియ. 11  తరగతి తరువాతతెలుగు వ్యాకరణంతో పూర్తి బంధం తెగి పోవడమూ
తదుపరి జీవితమంతా ఎక్కువగా ఆంగ్ల భాషాపుస్తకాలే చదవడం వల్ల తెలుగులో కొంతనైనా చందోబద్ధంగా పద్యం రాయాలన్న నా కోరిక అలానేమిగిలి పోయిందిఐతే నా తృష్ణ చల్లారనిది . ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నానుకాని ఏనాడూ ఒక్క పద్యంకూడ పూర్తి చెయ్యలేదు.

It is a difficult proposition to attempt to write a poem in Telugu grammatically. I lost total touch with Telugu grammar rules which are complex after my 11th class. As I was totally engrossed in reading and dealing in English, this desire to write a poem in Telugu remained a dream. But my appetite is unquenchable. So, time and again, I have been trying and failing in the process. But, I could never complete even a single poem.
ఎట్టకేలకునా రాణి వాణి పై ఒక పద్యం మొదలు పెట్టానుచిన్నతనాన నేర్చుకున్న వ్యాకరణసూత్రాలులఘువులుగురువులువృత్తాలుయతిప్రాసలు ఒక్క సారి మననం చేసుకున్నానునాభార్య సలహా తీసుకున్నానుపద్యం పూర్తయ్యాకఆమె కొన్ని తప్పులు దిద్దింది.
ఐనా కొన్ని లోపాలు ఉండవచ్చునాకు తెలిసి ఒక చోట యతి గతి తప్పిందికుదరలేదుసరైనపదంవదిలెశాను.
ఇక మీ ఓపిక.

At last with the blessings of Goddess Vani and with wishes from my wife Vani, I recalled the grammar rules I learned during my school days, referred a few books, took my wife’s advice, as she knew Telugu better than me and compiled the first poem on Godess Vani and Vani. This is called Champakamala, in Telugu lingo. There might be errors and as I stay in Mumbai, I had no option but to depend on my wisdom. As far as I know, there is one clear error. Please correct, if you have knowledge of Telugu grammar.

వాణి శతనానికి నాందీ పద్యము.

కుసుమ లతా విధాన మొక మందర మారుత తుల్య భాషణల్
తరుణివి నీదు భార మతి నేర్పున తీర్పున మ్రోయు ధీమతిన్,
చిన్నతనమందె కష్టముచె భారము మీరగ తీర్పున భరిం
చి సుమ పరీమళంబు శుచి జల్లిన నా యలివేణి వాణికిన్!

Dedicated to Goddess of Knowledge, Vani.

నా చదువుల రాణి వాణికి అంకితం.

Like a creeper blooming with flowers that moves lightly during wind, your words are so mild and touching. As a lady of the house, when you entered our house, you bore your burden with proper judgment and intelligence. When very young you faced unbearable troubles with aplomb. Like the flower creeper, you spread the sweet smell of flowers in my life. I dedicate this to the one woman in my life, Vani.వాణి శతకం PART 5భారమయిరి నేడు భరత మాత సుతులు
                  మాత యనగ వారి చేత కాదు
చదువు గుడులు నేడు చర్చ వేదిక లాయె
                  మచ్చ మంచిది యాయె మూర్ఖులకును
శూరులయిరి వారు చెరసాల కేగగ
                  గొప్ప చేసిరి వారి తప్పు సేయ
శకుని సుతులు వారు శాపము నీకమ్మ
                  వలదు దుఃఖము తల్లి వలదు వలదు

మాడి పోయిన మొక్క మారాకు వేసేను
దేశ భక్తి నాల్గు తెరగు పరగు
మోది వేయు బాట ముదము జను యువత
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!  239English: Mother India's children (few) have become a burden on Her. Some are not ready to accept her "Motherhood", alas! Universities (Vidyalayas, Temples of Education) have been turned into platforms for acrimony and discussions. Some fools are considering a blot on their character as symptom of greatness. Those who went to jail turned heroes and their crimes are being eulogized. Oh! Mother India! Do not wail. They are inheritors of the character of Sakuni.

The dried up plant will turn green with new leaves. Patriotism will again bloom in all the four directions. Youth will tread happily on the path that Modi has laid for them. So, there is no reason to worry, Mother!

ప్రహ్లాదు దండ్రియె ప్రేరణ యేమొకొ
      సాధు ద్వేషము తోడ సమసి పోగ
భస్మాసురుడు మీకు భ్రాతయొ యేమొకొ
      భగవంతు శంకించి భస్మ మవ్వ
రావణాసురు కొల్చు రాక్షసు లౌనొకొ
       ఙ్ఞాన వంతులు యయ్యు చోరు లవగ
ధృతరాష్ట్ర సుతుల మతము మీదొకొ
        సోదర వైరమె స్వంత మవగ

మారె యుగము గాని మార దసుర బుద్ధి
శత్రు దేశ మన్న మాతృ ప్రేమె
దేశ ద్రోహు లార దేహ శుద్ధె సబబు
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!  240
English: This poem is about anti-national activities of a few guys with devilish intent and character.

Is Prahlad's father (Hiranya Kshyap) an inspiration to you that you take pleasure in hating wise men and meet your nemesis?  Is Bhsmasura (who tested Lord Shiva, his mentor and turned to ash) your brother that you doubt your mentors and meet your end?  Are you Demons adulating Ravana that being Gyanis (Ravan was the greatest Brahma Gyani) you turn thieves and kidnappers? Do you follow the footsteps of sons of Dhritarashtra that you own up the enimity with your ow brothers?

Yugas have changed bbut your demonic character did not. You have a motherly love to our enimy state. Anti nationals! You deserve the stick and no more carrot.
ఉదయ కిరణ కాంతి మదిని వీణను మీటె
      సంతసమును యిచ్చె సూర్య రశ్మి
పడమటింటికి పోయె పాపము చంద్రుడు
      అప్పు తీర్చమనగ తప్పుకొనెను
కోపమొచ్చి ఇనుడు తాపము పెంచెను
      వేడి కిరణముల వాడి పెంచి
అప్పు చేసినదేమొ ఆకసమున రాజు (చంద్రుడు)
      శిక్ష పడెను కాదె శిష్టులకును

సూర్య చంద్రు మైత్రి సురల రహస్యము
నరుల కేమి ఎరుక సిరుల లీల
విజయ మాల్య కెరుక   విషయము విశదము
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట! 241

(  ఆకసమున రాజు విజయ మాల్యా. మరి కింగ్ ఫిషర్ రాజే కదండీ!)


English: This is about how the defaulters of Banks like Vijaya Mallya escape taking a cue from the Moon that borrows radiance from the Sun and escapes soon after beholding his lender.

The early morning rays of the Sun pleased the hearts of people and played mild tunes of music on the hearts of people.  Alas! The borrower Moon escaped to his house in the West. Sun God, the lender of radiance, turned angry and increased the heat of the rays as time passed by.. Alas! The King of Skies (Moon) borrowed and defaulted and the regular borrowers are feeling the heat (with no funding) 

The friendship of Sun and Moon is Secret of the Gods. (understand the friendships of Banks and Mallyas). What do we, ordinary mortals know about the money matters? Ask the Mallyas! They know the secret better! 


 సోమవార మొచ్చె సోమరి తనముగ           
మంగళారమేగె మందముగనె
బుధుని వార మందు బద్ధక మొదిలెను
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట! 242 

గురుని వార మందు చరచర పని సాగె
శుక్ర వార మొచ్చె శీఘ్ర గతిని
శెలవు గడుపు టెటుల శోధించ సరిపోయె
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట! 243  

సూర్య పుత్రు వార మతివేగముగ సాగె 
భాను వార మేగె భారముగను  
తెల్ల వార కున్న తేటగీతిక పాడు 
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట! 244


English: These three poems are about the week days and our feelings about each day.

Monday came lazily as ever. Tuesday too passed with goose bumps. Laziness disappeared on Wednesday. On Thursday work went on with doubled up speed.  Friday came very fast again. The day went with planning for the weekend. Saturday went without knowing playfully. Sunday again went off heavily. How I will sing if it is not again dawn and Monday does never come again?  

జరుగు స్వర్గ మందు జతగూడు వేడుక
బ్రహ్మ విష్ణు శివులె పౌరొహితులు
పెద్ద ముత్తైదువులు పార్వతి వాణియు
విష్ణు పత్ని కూడి విరులు జల్ల! 245


తల్లి తండ్రి మీకు దేవత లవనిపై
వారు చేయు పెళ్ళి  వేడుకౌగ
మిత్ర బంధు లెల్ల ముదముగ దీవించ
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట! 246


English: Marriges are made in Heaven and celebrated here. My poems.

The act of bonding takes place in the Heavens. Lords Brahma, Vishnu, and Shiva act as High Priests. The elderly Trshakthi Parvati, Vani and Lakshmi bless the couple with divine Flowers.

Back on Earth, the parents of the couple are their Gods. The marriage they do is a celebration both sides. All the friends and relations come and bless the couple.

ఆకాశ వాగ్దేవి యంబర వీధుల
             మేఘ మార్గము జనుచు మేలుకొలుప
కుహు కుహు కోయిల కమ్మని రాగము
             కలల లోకము నుండి యిలకు దింప
మిణుకు మిణుకు మంచు మార్తాండు తళుకులు
             మొదలి సంజె యనుచు మేని తాక
సహధర్మచారిణి సరిగమ రాగాలు
             శ్రవణేంద్రియముల సేయ సద్దు
             

అలసి సొలసి నట్టి అవయవాలకు సేవ
చేసి సేద తీర చనియ తాను
నిదుర దేవి నీకు నమసులు నాతల్లి
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!   247                       English: A tribute to the Goddess of Sleep.

The Oracle in the Skies, passing through the highway of clouds, woke up the world. The Kuhu-Kuhu cuckoo, by its sweet tunes, descended the dreamy world into the reality. The flickering morning Sun Rays touched the bodies of the dreamers and reminded them it was dawn. The Sa Re Ga Ma tunes of the sweet wife, made sweet noise in the ears of the dreamy husbands.

The Goddess of Sleep served the tired humanity the entire night and tired Herself went into a sweet retreat to take rest. Oh! Mother! My greetings to You!

                                   ################ 

Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa,
Yaa shubhravastraavritha
Yaa veenavara dandamanditakara,
aa shwetha padmaasana
Yaa brahmaachyutha shankara
prabhritibhir Devaisadaa Vanditha
Saa Maam Paatu Saraswatee
Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa
Meaning: May the Goddess Saraswati protect me. She is fair like the jasmine-colored moon, and whose pure white garland is like frosty dew drops. She is adorned in radiant white attire, on whose beautiful arm rests the veena, and whose throne is a white lotus. She is surrounded and respected by the Gods. Please remove my weariness, sluggishness and ignorance