Saturday, October 8, 2016


"ఇంటింటికీ జిల్ల" పధకమను "దురద గుండాకు మరియు పండొర డబ్బ" (Pandora's Box) కధ

నిజానికి మన ముఖ్య మంత్రి గారిని "దొర, దొర" అని పటాయిత్తరు గాని, ఆయన ఓ చిన్న తోపుడు గాడి మీద "కొత్త రాష్ట్రం దొరా, కొత్త రాష్ట్రం దొరసానీ, కొత్త రాష్ట్రం పోరడా, కొత్త రాష్ట్రం బిడ్డా" అనిగడప, గడపకూ తిరిగి ఏదో చోటా, మోటా యాపారం చేసుకుంటుండే వాడు. గందుకే గప్పట్ల ఒక తూరి , "నేను ఎక్కని గడప లేదు, మొక్కని కాలు లేదు"  అని  చెప్పిండు.

యాదు మరిసిండ్రా ఏంది? గట్లనే ఓ తూరి గాంది బవను కాడి కెల్లి, "కొత్త రాస్ట్రం జానా, కొత్త రాష్ట్రం అన్నా" అని జబర్దస్తు అరిచిండు. జానా బయటి కొచ్చి, "నువ్వేంది బయ్యా! మాకు కొత్త రాష్ట్రం అమ్మేటిది? ఇచ్చేటిది మేమే, తెచ్చేటిది మేమే.  సంజయ్యిందా?" అని ఏదో చెప్పాలనుకుని, ఏదో చెప్తూ ఆదా గంట ఊక దంపుడు కొట్టిండు.    "నాకు సమజయ్యింది జానా అన్నా.  ఇంకా నీకే సమజ్ కాలే. ఇచ్చేటిది అమ్మే, తెచ్చేటిది అమ్మే. అమ్మ దేవత. గీ సంగతి నీకు తెల్వదు గాని, నాకు తెలస్తది." అని మన ముఖ్యమంత్రి (గప్పుడు కాదు, గిప్పుడు") ముక్తాయింపు ఇచ్చిండు. అప్పటి దాకా ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో,  ఏం చెప్పాడో తనకే ఎరక బట్టని జానా, "గది నిజమే కానీ, గిప్పుడు నువ్వు అమ్మే కొత్త రాష్ట్రం నినాదం మేము కొంటే మాకేమిస్తావు?" తన దమాకుకు తానే ఖుషి అయ్యాడు జానా.      

"ఇచ్చుడంటే గట్లా, గిట్లా కాదన్న. ఈ యాపారమూ, ఈ గాడీ (గదే నండీ పార్ర్టీ) మీ క్కిచ్చెత్త. ఇంక మీరే ఏలుకొండ్రి. గెట్లయిన మీరు బడా, బడా దందలు సేసెటోల్లు.  మీ దందలోనే మాకు కూడా గింత  టుకడా వాట ఇయ్యుండ్రి. మీ పేరు చెప్పుకుని గింత గంజి నీళ్ళు తాగుతాం. గా ఆంద్రోల్ల గులాములుగ ఎన్నాళ్ళుంటాం చెప్పు" అని మన ముఖ్య మంత్రి గారు (గప్పుడు కాదు, గిప్పుడు) గాంది బవను అంతా ఇనేట్టు చెప్పిండు. అమ్మ దగ్గర ముద్ద, ముద్దగా (ముద్దు, ముద్దుగా) మాట్లాడ గల ఒకే ఒక్కడు వీ ఎచ్ బయటికొచ్చి ముద్దగా, "గట్లానె చేద్దంలే బై, ఫికర్ చెయ్యకు" అని ముఖ్యమంత్రి పదవి గురించి కలలు కని, కలవరించడం షురు చేసిండు.  

ఆల్లు ఇచ్చిండ్రో, ఈల్లు తెచ్చిండ్రో ఎరిక లేదు గాని నినాదం పోయి నిజంగానే రాష్ట్రం అచ్చింది. మన ముఖ్య మంత్రి గారు (గిప్పుడే, గప్పుడు కాదు) .గాడీ ఇయ్యలేదు కానీ గాంది బవన్లో ఆవులిస్తున్న జనాల్నందరిని (జానాను వదిలి) తన గాడీ మీద ఎక్కించుకుండు. దంద పెరిగింది. 

దంద పెరిగిన సంగతి ఒక్క తూరి అన్న ముఖ్య మంత్రి గారికి తెలిసింది. "అరె! భై! గింత పెద్ద యాపారం పది జిల్లలనుంచి గెట్ల చేత్తం. జిల్లలు పెంచుండ్రి" అని ఒక్క అరుపు అరిచిండు. అరిచిండులే! గంతే, ఆగ మేగాల మీద రిపోర్టులు తయారయ్యాయి. సరే! ఇంకో పదేడు జిల్లాలు తెరుదాం  అన్నారు, అమాత్యులు. తలలూపేరు అధికారులు. వహవా! అన్నరు గులాములు, మాకు కూడా ఏదో చిన్న పదవి దొరక్క పోతుందా అని. గంతే! మాయా బజారు సినేమా సూల్లే? గందులో గటోత్కచుడి మాయతో చెప్పులు, చేతి రుమాలులు కోసం కౌరవులు కొట్టుకుంటారు లే "నాకు, నాకు" అని గట్లా "నాకూ జిల్ల, నాకూ ఓ జిల్లా" (జిల కాదు, జిల అయితే సపట్ మలామో, జాలిం లోషనో  రాసుకో అని చెప్పుండొచ్చు. ఇది జిల్ల కదా)  అని ఒహటే రొద షురూ సేసిండ్రు జనం.

ముఖ్య మంత్రి గారికి తల తిరిగింది. "గిదేంది భై! గీ రొద. కాన్లల కాకులెక్కా కా, కా అని. పొద్దుగాల్నించి, పొద్దెకిన  దాక?"  అని ఇసుక్కుండు.

"గదే నన్నా! పండోరా డబ్బ ఖుల్లయ్యింది" అన్నాడో, బాగా సదువుకున్నానని దిమాకుల బిఠాయించుకున్నోడొకడు.   


"నీకు, దిమాకు గిన కరాబయ్యిందిరా !  పండోర డబ్బా గేందిరా?" 

"గదేనన్న! ఇంగ్లీసుల  "  Pandora's Box    " అంటారు చూడు! 

"ఓ! గదా? సిన్నప్పుడెప్పుడో సదువుకున్నాలే. నీకు మంచిగ దిమాకుందిరా భై.  మంచిగ యాదు కుంది. గిప్పుడీ పరేషాన్ నుంచి బయట పడాలె. నువ్వే సోచాయించి ఒక సలహా చెప్పు"

"థాంక్సన్నా! మనం ఇంటింటికీ సర్వే చేయించినాం. యాదుకుందన్న?

"యాదెట్ట మరుత్తానే. మొన్ననేగా కాయితాలన్నీ చిత్తు కింద అమ్మేసినాం. ఔ! గయితే యెందంటా? మల్లీ సర్వే చేద్దామా?"

"కాదన్నా? ఇంటింటికీ జిల్లా పధకమని పెట్టు.  గడప, గడపకీ జిల్లా! యెట్లుందన్నా?'

"నేను చెప్పినారాగా భై! నీకు దిమాకు, గదేందీ, పాదరసం లెక్క పరిగెడుతుంది."

"గంతే! మారాష్ట్రంల ఇల్లిల్లు జిల్లానే" అని మర్నాడే ఊదర కొట్టిండు, అన్న!  

పాలనా సౌలభ్యం.. మీ జిల్లకి మీరే కలెక్టరు, బిల్లు కలెక్టరు.ఇంకెవరు బందులు చెయ్యకుండ్రి.  ఖుషీనా! 

                            
                                       ################################### 

అన్న ఏదన్నా పని చేత్తే మల్లె సర్వే చేపిత్తాడు. ఈ సారి తనే సర్వేచేద్దమని బయలుదేరిండు. ఓ పేదోని గుడిసె కాడి కెల్లి, తలుపు కొడదామని చూత్తే తలుపు లేదు. పిలిచిండు . "ఓళ్లన్నా! లోపట?"  

"ఓ పెద్ద మడిసి బయటికొచ్చి "నమత్తే దొరా? లోపటకి రా" అన్నాడు.  

"కూర్చునొకి కుర్చీ అయినాఉందా? ఎట్ట బతుకుతారు భై. తలుపు కూడా లేదు! లోపట బంగారం , వెండీ , కంప్యూటర్లూ  లాటివి ఓళ్లన్న దోచుకుంటే  మల్లీ నన్నూ, నా పోలీసుల్ని తిట్టద్దు." 

"గదేంది  దొరా! మా కాడ అయ్యన్నీ ఎందుకుంటాయ్. ఏ రోజొచ్చింది ఆ రోజే "ఇంటిటికీ కల్లు వెలుగు" కార్యక్రమానికి దానం చేత్తం కదా దొరా. బాంచన్! "

"సర్లే! ఇంతకీ "ఇంటింటికీ జిల్ల" కార్యక్రమం ఏలా ఉంది?"

"బాగానే ఉంది దొరా!" అంటూ బరుక్కోటం మొదలెట్టాడు. 

అన్న కర్ధమయ్యింది. అతను జిల్లని వేరే విధంగా అనుకుంటున్నాడని.     

"గది కాదే! జిల్ల, జిల్ల" 

"ఏందొ దొరా! గా ఆంద్రోల్లు మూసి నది కరాబు, కరాబు సేసి పోయిండ్రు. బాంచన్! నువ్వైనా కాత్త సుబ్రం సేసి ఈ దురదలు తగ్గించు దొరా"   

"నా జనాలు ఖతర్నాకున్నారులే! నా పాఠాలు నాకే చెప్తుండ్రు" అనుకుని. "అది కాదే! నేను "ఇంటింటికీ జిల్ల" పథకం పెట్టిన కద! గా ముచ్చట! మీ ఇంటికి నువ్వే కలెక్టరువి కదా? గదెట్టుందని" అన్న కనుమాన మొచ్చింది.   కలెక్టరంటే తెలుత్తదా అని.  పెద్ద మడిసి సెప్పిన జవాబుకి అన్నకు దమాకు తిరిగింది.

"కల్లు ఎట్టటమేంది దొరా? (కల్లెట్టరు).  ఇయాల ఇంతగ మాట్టడుతున్నావు. కల్లు పొత్తరు గాని."  

                                                       ################### 

                                    
మీకు కుడా దిమాకు తిరిగితే మీరూ ఏదో రోజు ముఖ్యమంత్రవుతారు "ఇంటింటికీ రాష్ట్రం" పధకం కింద. 


                                                        ####################


ఇది నవ్వు కొనడానికే, నవ్వు అమ్మడానికి కాదు.


Tuesday, October 4, 2016


THE "PATRIOTIC" INDIANS AND THE "PAKTRIOTC" KEJRIWALS AND BARKHAS


                                                                   #############

Who is more paranoid about India striking it big against Pakistan in surgical strikes or a direct war? Any baby that just started to talk will reply, "Pakistan". Is it? No! Pakistan is a shred less paranoid than the Indian National Congress, the Aam Admi Party , the Communist Party of India and the highly controversial, self-serving, too-close-to-anti-India forces Journalists like Barkha Dutt. 

After Uri attack, India attacked seven launch pads of terrorist that were being abetted and aided by the Pakistan Army. At least forty terrorists and nine soldiers were killed on the Pakistan side, as per the DGMO report. Some sources say the casualties were more but the army kept the information for itself for strategic reasons. Pakistan immediately denied the attacks, at the same time vowing revenge on India. That is the biggest paradox.  If they accepted the strikes they would have had to concede that the camps, ispo facto, existed. By saying that they would revenge the attacks and salivating hatred on the Media at the drop of a hat by the Pakistan Administration showed their confusion. Defense Minister and Home Minister were the most vociferous in highlighting the strikes. Nation went into a celebratory mode. The already high opinion about Narendra Modi and his no-nonsense approach received approbation from the common man, vernacular Media and political parties alike. Nitish Kumar was the first to acknowledge the grit of the PM without any frills. 

Seeing the mood of the nation other parties followed suit. Congress, though grudgingly, accepted the Central government's courageous response.  Rahul went a step ahead to shower praises on Modi, though with sarcasm that it was the first PM-like action from Modi. Of course, we condone small stuttering from "Just-Learning-To-Talk"  babies. So Rahul can be ignored.

The reaction of Barkha Dutt, who was seething with anger and disappointment, not only because Pakistan-born terrorist cousins were attacked but also because Modi, of all the people, got the credit. But, it was inevitable to congratulate Modi or she would have been the "lone wolf" in the Media Jungle. Her attitude on the TV shows and on Social Media exposed her to the hilt. When Burhan Wani was killed, she was all sympathy for him. She called it "extra judicial" killing of a poor son of a Head Master, who was just playing with computers to help terrorists. (Please refer to my blog http://chandvani.blogspot.in/2016/07/ms.html on this subject). She continued her tirade against the Modi Government in different voices. She once mocked them for inaction. Then she said direct action would be fatal to India. (She thinks and wants us believe Pakistan is stronger militarily than India). When there was a talk on Indus water Treaty being suspended (It was a diplomatic talk only and no decision was taken) she went on the offensive saying stopping water would kill innocent Pakistan citizens, their farm lands would be parched and China would not keep quiet etc., Unfortunately she never had a sympathetic word for innocent Indians killed by Pakistan born terrorists, drinking Indian waters.  And Pritish Nandi writes that we should not trouble innocent Pakistani Citizens for crimes of their Democratic Government. Democracy is by the people. If Democracies commit inhuman crimes, people by reflection are committing them. If people of Pakistan are so innocent let them revolt and overthrow the military and the government. Let them take on the terrorist camps.It is not to be. Each Journalist, each politician, each common man on the street of Pakistan continuously spews venom on India and Indians. SA Aiyar, the beef-eating Aiyar goes a step forward and puts the entire blame on the Right Wingers. So much for these PAKTRIOTIC guys!

The most bizarre and clever-by-half comment came from the incorrigible Arvind Kejriwal.  Initially, he complimented Indian army, ignoring decision of the political bosses behind the surgical strikes. It was an inevitable reaction. Once, he congratulated the army, there is no way he can not congratulate the PM and his team. But he waited for the "mood of the nation"  to settle and the initial euphoria dies down. But, alas! The nationalistic fervor did not die down. It increased by leaps and bounds. How can it not? Just remind 1971, the chests of Indians expand with pride.  So, as the mood is turning more and more in Modi favor, Arvind Kejriwal started sweating in his pants. We all know he is clever by the halves. So, what does he do? He estimates his party's loss in Punjab if the euphoria continues and Modi continues striking Pakistan with precision in days to come. (It is going to happen)

So, he sends a Video message in which he seems to be praising Modi but hidden behind the veil  is his real intention of calling the "reported bluff" of India as declared by Pakistan. His moronic Media Chela Ashutosh goes a step further on NDTV in a column, quoting Pakistan authorities,  a common man from ground zero (not the ground from which Barkha says she reports, she reports from AC studios) , a CNN report etc., to prove that surgical strikes did not happen and that was why Arvind Kejriwal wanted Video taken by Indian soldiers to be made public. (to prove Military struck really). Why should Military prove something? It has many reasons not to prove their action.

There are issues here to be considered.

1. Military might have shot the film live to know further information about terrorist launch pads. This will go a long way to help them in future strikes.

2.  It was not for chest-thumping and to appease the hate-mongers back in India.  Their hunger for hatred is so much that they sing the tunes of enemy during war times too.

3. By making the Videos public the Military will be playing into the hands of the enemy as they will be on utmost guard about future strikes. This is exactly what the likes of   Arvind Kejriwal want. They want the future strikes fail. They want the enemy gain upper hand. They want the Modi image take an irreversible beating before Punjab polls. Or, there is no chance for the already torn--asunder Aam Admi Party in Punjab.  To win Punjab, Kejriwal is ready to barter India and its people. 

It is high time the bluff of the "PAKTRIOTICS" is called! Attack him as much as you can on Social Meedia.  He is more ominous than the Naxalites, the Barkha Dutts, the Yechuris, the Rahuls and the beef-eating Aiyars. 

                                    ##############

SATYAMEVA JAYATHE